Portal de l'Estudiant

Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador
Autentiqueu-vos utilitzant el vostre compte a:

És la primera vegada que veniu aquí?

Per entrar el primer cop:

Usuari: NIF (DNI + lletra minúscula)

Contrasenya: enviada per correu o proporcionada per l'Escola.

Recomanem canvieu la contrasenya i verifiqueu les dades del vostre perfil.

Para entrar por primera vez:

Usuario: NIF (DNI + letra minúscula)

Contraseña: enviada por correo o proporcionada per la Escuela.

Recomendamos cambiar la contraseña i verificar los datos del perfil.


Per a qualsevol problema amb la plataforma, adreceu-vos al correu electrònic de suport / Para cualquier problema con la plataforma, dirigíos al correo electrónico de soporte:

usi@euit.fdsll.cat